หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาล  1 - 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6