หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์  แบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล)  และระดับประถมศึกษา


1. ระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล)
          โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์  สำนักงานเขตบางนา   กรุงเทพมหานคร  ได้จัดการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านต่างๆ  4  ด้าน  คือ  การพัฒนาด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  และสติปัญญา  
โดยมีแนวทางการจัดการศึกษา  ดังต่อไปนี้
1. จัดการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภทตั้งแต่อายุ 4 – 6 ปี
2. พัฒนาเด็กโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู  และให้การศึกษา
3. เน้นการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ   สังคม  และสติปัญญา
4. จัดประสบการณ์ที่ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เน้นการพัฒนาเด็กโดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอบรมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
6. เน้นการพัฒนาเด็กโดยให้ครอบครัวและชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการของเด็ก
ในด้านต่าง ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับก่อนประถมศึกษา
1. กิจกรรมพัฒนาสมอง  จะทำตอนเช้าระหว่างเข้าแถว  ให้เด็กได้ทำทุกวันเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่   พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา
2. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน  ต่อหน้าที่
ของตน
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน   ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก  ตามความคิด  
ความสามารถของตนเอง
4. กิจกรรมพัฒนาจิตใจและอารมณ์   ฝึกให้นักเรียนมีสมาชิก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
รู้จักนั่งนิ่งฟังคนอื่น  โดยฝึกโยคะท่าง่ายๆ  การนั่งสมาธิ 1 – 2 นาที
5. กิจกรรมสร้างสรรค์  ฝึกให้เด็กวาดภาพระบายสี  หยดสี  กลิ้งสี  เป่าสี  พับสี  การร้อย
การประดิษฐ์การฉีก -  ตัด -   ปะ    การปั้น
6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรู้เรื่องของตนเองไป
จนถึงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและหมู่บ้าน  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย฀เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
7. กิจกรรมประกอบอาหาร  ฝึกให้นักเรียนทำกิจกรรมประกอบอาหารอย่างง่าย ๆ  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก  ประสาทสัมผัสมือและตา
8. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  ฝึกให้นักเรียนพัฒนาร่างกายกล้ามเนื้อใหญ่และ
เล็กและทุกๆ  ส่วนในร่างกาย
9. กิจกรรมเกมการศึกษา  ฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวา

2. ระดับประถมศึกษา
       โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2551)  มุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์  มีความสำคัญทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาและสังคม  สามารถพึ่งตนเอง  รวมทั้งร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นทักษะกระบวนการ  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นลงปฏิบัติจริง  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน  เพื่อให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

หลักการ
     เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นไปตามนโยบายจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและของชาติ  จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้
       1. เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่ความ
เป็นสากล
       2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน  โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ
       4. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยึดหยุ่นทั้งด้านสาระ  เวลา   และการจัดการเรียนรู้
       5. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์
จุดหมาย
     การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   
จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังต่อไปนี้
       1. เห็นคุณค่าของตนเอง  วินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 หรือ ศาสนาที่ตนเองนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
      2. มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียน  และรักการค้นคว้า
      3. มีความรู้อันเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  ปรับวิธีการคิด  วิธีการทำงาน   ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
      4. มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทักษะการคิด  
การสร้างปัญญา   และทักษะในการดำเนินชีวิต
      5. รักการออกกำลังกาย   ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
      6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการผลิตและการบริโภค  มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่า
เป็นผู้บริโภค
      7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นพลเมืองดี  ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
      8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
     9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคมโครงสร้าง
 
สาระการเรียนรู้
กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร   ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้   และคุณลักษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม   ของผู้เรียนเป็น 8  กลุ่ม ดังนี้
      - ภาษาไทย
      - คณิตศาสตร์
      - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      - สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - สุขศึกษาและพลศึกษา
      - ศิลปะ
      - การงานอาชีพ
      - ภาษาต่างประเทศ

       สาระการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้  โดยจัดเป็น 2  กลุ่ม  คือ  
กลุ่มแรก    ประกอบด้วย  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา   
ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  เป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤติของชาติ  
กลุ่มที่สอง   ประกอบด้วย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ 
เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง  สิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ไว้ในสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ  โดยเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
        นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุมชมรม  โตไปไม่โกง  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษเรียนรู้กับครูต่างชาติ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น