สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุพรรษา กองณรงค์
ครู คศ.2

นายขวัญชัย เหล็กดี
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา กุรัมย์
ครู คศ.1

นางสาววรินทร โชติศรี
ครู คศ.1