สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอำนวย ชราศร
ครู คศ.2

นางสาวสุภาณี มุงคุณคำชาว
ครู คศ.1

นางสาวสุรางคณา นิตยาวงศ์
ครู คศ.1