สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนริศรา อินทร์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางอริษา แก้วศรีหา
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน
ครู คศ.1