สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรทัย อาญาเมือง
ครู คศ.2

นายณรงค์ เชียงอินทร์
ครู คศ.2

นางสาววาสนา นนทะพา
ครู คศ.1