สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรทัย อาญาเมือง
ครู คศ.2

นายเมธา นะรินทร์
ครู คศ.2

นางสาววาสนา นนทะพา
ครู คศ.1

นางสาวณภัค เข็มแก้ว
ครู คศ.2

นายสุรศักดิ์ ชมขุนทด
ครู คศ.1