สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวมณีรัตน์ พันธ์แก่น
ครู คศ.2

นางรัศมี ศิริมาศ
ครู คศ.3

นางสาวรจนา ผ้าลายทอง
ครู คศ.1

นางสาวสุภารัตน์ กุมมาร
ครู คศ.1