สายชั้นอนุบาล

นางมณี วัฒนวงษ์คีรี
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา ดีเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวอนามิกา ภัทรหิรัญโชติ
ครู คศ.1

นางสาวหฤทัย ต้องใจ
ครู คศ.1

นางสมพร บุญมาลา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอนุรัตน์ น้อยตรีมูล
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศศิมา ไพจิตร
ครูพี่เลี้ยง