ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางประศรี แสงณฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว ศรีสุขช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528-2536
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ จิตเมตตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536-2542
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม อุทัยผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ ภู่ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล อัศวธีรากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-2550
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ภูมณีรัตนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550-2553
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลีณัฏฐ์ ปานบุญห้อม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายทิฆัมพร อังคะศิริวานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ ทองใบใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559–2561
ชื่อ-นามสกุล : นางจุไรรัตน์ ลิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน