ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจุไรรัตน์ ลิลา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562