คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ เรืองทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาภรณ์ เผื่อนสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำนวย ชราศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู อ่อนคล้าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอ้อมดาว สารธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ชื่อ-นามสกุล : พระมนตรี เขมวีโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนรี วัฒนวงษ์คีรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ คงคล้าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลีณัฎฐ์ ปานบุญห้อม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางลักษณา เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลเดช เนียนทะศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมัชญา ผึ้งใจอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทะนงศักดิ์ สัตยาบรรพต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ศรอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุไรรัตน์ ลิลา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ