สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวิภารัตน์ สวัสดี
ครู คศ.3

นางมนัสชื่น จ่าแก้ว
ครู คศ.3

นางนัฏฐิตา จวนรุ่ง
ครู คศ.1