สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวิภารัตน์ สวัสดี
ครู คศ.3

นางมนัสชื่น จ่าแก้ว
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ บุญจังหูน
ครู คศ.1